Conte
Texte en Langue: 

U chaa e, wii nrie. U nriméé-e, u nriméé-e.
Pwéré drââ, u fi nrî wââpé wâ mwîê bêêrî ru föchoo. Pwéré drââ komû mwâgé mê komû kwâ chuugi drae.
Chaa drââ, nrâ drâârî, nrâ drâârî, nrâ hûûnî nrâ fi roa nâ tivi. Nrâ hîdö nrö: « u drâârî pana u fwiri mââwe-nrö, norri havaé wiri. »
U a truu rö, u a fi pwéré i fâdé nrâ béé-tramwâ ru gi nré mè mââwe nrewe fönri mê ri vaye. 
U fâdo nrewe fönri wè nrâ tö nrâ hi-rö ruu gi mê nûû. Nrâ hûûnî mo fi pwéré tô. U haa u péé moo mê drae nrî.
U fi nrâ é pwéré drââ mè ri tru rö winô bêê fönri, ri nâ tivi aröö. U hwita hapéé ri mè ri kei guu-ri, che ri hwé ri mê drae hîdö.
Che u toadrôô wa fönri. U fi winô né fönri nrâ hwi nrâ chaa bétunî ne tréane ri nrâyô aröö.
U a toadrôô nrî mwâgi! 
Mè tréane afataa gewe to, mê e, mê kôchu mwâ rê möxi mê ômwaa. Mè aröö mwârî nrâ nrûû.
Tawö kévi mwârî nrewe aröö mê kévi a mwâgé bare, nimwâ kévi fâdo drôô drêêwê. 
Ru nri mwaa, u yoorii pöifaö mê simâ. Tréane fâdo ru drôô nâ bèè-ôrôwé fönri. Tia firaa mê wâ nröbéi ôde. U fwiri guu chaa föchoo.
Trârrî. Che chaa föchoo. Chaa nrô nrâ fi rua mê nâ gewe to. Nrâ dro rua nrâ chaa aröö amwâhuu, nrâ pwiyaa, nrâ ti nrâ pu nrî.
U toadrôô chaa afâ nâ arébo mê simâ : ri hwi chaa pêrê bwêrî fönri. Nrâ hûûnî nrâ mââwe-re é anâ to fönri, nrâ nöté mê ri fieche ri norri mê mââwe é téye.
U toa rö adrorua fönri. U fi toadrôô pwéré drae nrâ ri mé, mè pwéré ri fatraa aröö, nrâ hûûnî mè mââwe-re ri vaye.
U trutre ache mè nrâ nrû. Nrâ tuvéharru. 
U nrâ tru nôdö mêwo mê mêviâ é dôô nei nrâ ri tramwâ norri fatraa newenroori nrâ ri.

Collecteur: 
Récit interprété par Annick Kasovimoin, chargée de mission xârâcùù (Stéphanie Geneix-Rabault, 2011)

aucun resultat