Chronique
Texte en Langue: 

Wè cica trï Kovï NGÖÖREYA (Firmin GOURAYA), académicien de l’aire drubea-kapumë.
« Gï nô vèè vï ko vï ».
Taa nîî wate ko kà ALK, në ngà venää taa wù wè gï bo kô vangà kô nââ nuu gé wù ya drubea-kapumë.  Mà gï nô tôà vï gé ngà ko yèè nââ nuu ö gï é vùù pwa kwényï (nââ kwényï) wanyéi pwa ngwaé mô gé pwa Ngadrè (nââ truauru), mô wù ya Murarë mô wanyéi apwa Pwéita (nraa drubéa).  
E téé ya ngô trï Kovï ngà nîî 2008 wanyéi ngà nîî ya 2012 bwè vèè  mèrà trekwatrè bwè vangà mô katuu nôôdè ngwià kô nà vï gé ngà gï, dè wawè gé ko nuu trekwatrè ya. Ko vangà ngô wù ALK mô Conseil coutumier drubea-kapumë mô tre a vetrengé vï gé ngà kovangà bwè wè mô  nôôdè ngwià aya bwa kà gaö mà gï nô kùù.  Ko vénévï ö ngô wè gï  mô ko vangà bwa ko méé « mâ gî nô pitè trââ mà uru nô bwa méé » mô « Gï nô vèè vï k vï ». Vï é dè nii ya ngô wè gï ngwià. « Mà gï nô mwîî ngà vangà wè nuu. Gï mé wè ko titè nuu. Mô nô mwîî ngà vùù mô venùù dè nââ nuu ö gï wènyaö ö gï gé wù ya drubea-kapumë ». Oréé atrekwatrè !

Texte en Français: 

Un grand hommage à Mr Firmin GOURAYA, âgé de 61 ans, père et homme humble, pleinement investi à sa manière, présents et pleins de convictions pour défendre comme il se doit les langues du Sud et la culture kanak. Grand  homme passionné de la culture, du patrimoine etc., il a été nommé académicien de l’aire drubea-kapumë en 2008 par le Sénat coutumier avec l’approbation du Conseil Coutumier de l’aire et les chefferies du Sud. Un homme de grand cœur et d’un esprit combattif et militant pour la sauvegarde et la valorisation des langues kanak du Sud.  Une seule parole  symbolique en son nom : « Nô vè vï ko vï ».

Collecteur: 
Texte interprété par Eugénie Gouraya, chargée de mission drubea-kapumë (Septembre 2012).

Voir plus de collectes en Kwényïï