Conte
Texte en Langue: 

Gu nâ « Kâmûrû Kwââ », kwéé xiti rè nuö, ngâârû tiwâ ngâârû.
Bwèrè daa, nâ fè châârî rè « Xwâkwé », sîbêêrî béé-nâ. Kâmîâ agwii ngôô nä mwârâ mê tèpe achaa.
Chaa daa è wâ têî, nä pwâkwé rèè wâ fapéré kwé tö xwârè. 
È wâ ché xù nâ nämè: « Nâ nä têî döbwa nâ xwata pââü rè nâ mê pa nêêwâ-nâ, ri nä ngââ mê faari rè ciiwi.»
Nâ sii bë bwi, nâ fè tâmwâ xwaé rè mè wîjè dèèri nèpwéé xwârè ri nä cemîâ.
Nâ cece fè töwâ kèè-fädë. Chaa jöökwii adöpöö kè nèpwéé kwé nä xwi puurè mè nâ fè nöö. Nâ mââ xâpârî möö è.
Nâ pôônî fè pùùtè wérè bwèrè bèèti adöpöö ri siè tââ taa kèè-wîjö. Nâ xwicè kèè-xa xù rè ri, nä ri xwi söuwiri aguu ri, è xwi puu sii tèpe rè ngêê.
Nâ wâ siè toanôô xwârè. Nä kètè bwa jia è nä sae nää jö tö nä, chaa döu tööi chaa kâmûrû pè na è taa xwâî-rè.
Nâ wâ mê toa nôô rè !
Êê  wâ sawitaa bésa mê kwââ mwââ kura mê pârâ. Wâ siè kwé. Kètè bwa nî nä sae xê xöru, anâ nî wâ kaa mëtë.
Tè kwèè fè, nâ xâpârî faö mê sîmâ. Xwâ ciköpuru rè xwârè. Ri bawi köröpaa. Nâ xwata kèè-jö rè chaa xwâkwé.
Siè. Va siè mè chaa xwâkwé. Chaa mwîî jä è jö catoa kèwâ ngê chaa kwé kôdö burè-è bwiyaa.
Chaapu mûgé sêgè mê sîmâ : chaa pêrê è sa kèè-määbwi rè pèxa rè xwârè. È wâ sii dù mûgé kèè-pùùtè rè pa xûûchî kè kwé mâdù mê pa xûûchî kè kwé niöru.
Nâ toa tö xwâjötoa rè kwé. Nâ pùùtè wérè bwèrè döu apepe ri, bwèrè döu apaii, siè xwâ-xwi rè ri, nûtaa kèè-fapaii rè pa xûûchî kè xwâkwé.
Nâ téé kèè-tù rè kâmîâ. Dö kèè-xöru rè !
Nâ nä nârâ xwaè nämè pââdö mê pâê kè xû nùi-a nä kae tâmwâ mè ri wâ nä ngêju rè kètè xöru rè ri.

Collecteur: 
Récit interprété par Annick Kasovimoin, chargée de mission xârâcùù (Stéphanie Geneix-Rabault, 2011).